Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu prowadzonego pod adresem: www.property.karat.zgora.pl., służącej operatorowi do prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem biura nieruchomości, za pomocą którego operator pośredniczy w sprzedaży, nabyciu oraz wynajmie nieruchomości.

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

 • Biuro Nieruchomości Karat Property/Operator Biuro Nieruchomości działające pod firmą Karat Property Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34 lok. 25 00-515 Warszawa, NIP 1132925333, Regon: 36613470200000, KRS: 0000653667, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

 • Serwis – serwis internetowy Biuro Nieruchomości Karat Property. służący operatorowi do prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem biura nieruchomości, za pomocą którego operator pośredniczy w sprzedaży/nabyciu oraz wynajmie nieruchomości, oraz umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą nieruchomości posiadaną przez Operatora a także korzystanie z aktualnych funkcjonalności strony internetowej.

 • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty kupna/sprzedaży/najmu nieruchomości, ogłoszenia o pracę, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

 • Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności serwisu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna i inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, za którą czynności składające się na korzystanie z serwisu podejmuje upoważniony przedstawiciel.

 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązku Operatora strony oraz Użytkowników, a także opisujący zasady funkcjonowania Serwisu, w tym warunki i zasady świadczenia przez Operatora usług.

 • Skontaktuj się z nami – jeden z rodzajów wiadomości systemowej umożliwiający Użytkownikowi przekazania do operatora wszelkiego rodzaju wiadomości i informacji związanych z najmem/sprzedażą/kupnem Nieruchomości.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
Biuro Nieruchomości Karat Property zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:


–MS Internet Explorer od 8.0,
–Firefox od 5.0,
–Chrome od 10.0,
– Opera od 10.0.


IV. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu przez Użytkowników oraz określa usługi, które świadczone są przez Operatora na rzecz Użytkowników.

2.Biuro Nieruchomości Karat Property zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

3. Serwis prowadzony jest pod adresem: https://nieruchomosci-property.pl

4. W ramach serwisu Operator udostępnia szereg treści informacyjnych i reklamowych oraz dokumenty i opis procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony i korzystania z niej przez Użytkowników.

5. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień w czasie korzystania z Serwisu. Regulamin udostępniany jest przez Operatora nieodpłatnie pod adresem strony internetowej: https://nieruchomosci-property.pl/regulamin/V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Serwis jest narzędziem informatycznym służącym Operatorowi do prowadzenia działalności polegającej na pośredniczeniu w wynajmie/sprzedaży/kupnie nieruchomości na rzecz zainteresowanych podmiotów z oferowanych funkcjonalności.VI. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1.Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik ma prawo do:

 1. korzystania z wszelkich dostępnych funkcjonalności Serwisu,

 2. zaznajamiania się z treściami i informacjami udostępnionymi w Serwisie przez Operatora,

 3. przesyłania do Operatora Wiadomości systemowych,

 4. podejmowania czynności z zakresu wykonania uprawnień Użytkownika przewidzianych stosownymi przepisami prawa (np. skorzystanie z funkcjonalności Wiadomości systemowej w celu powiadomienia Operatora o chęci dostępu do przetwarzanych przez Operatora danych osobowych Użytkownika),

 5. wprowadzania danych do Wiadomości systemowej, w tym prawo dostępu do tych danych, poprawienia ich, modyfikacji oraz usunięcia,

 6. podejmowania innych czynności w ramach Serwisu, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu, praw i interesów Operatora oraz nie godzą w interesy innych Użytkowników Serwisu.

2. W ramach prowadzenia Serwisu i zapewniania ciągłości jego funkcjonowania Operator może w szczególności:

 1. umieszczać w Serwisie dowolnie wybrane przez siebie treści oraz zamieszczać informacje dotyczące ofert sprzedaży/wynajmu/kupna Nieruchomości,

 2. wykorzystywać funkcjonalności Serwisu do realizacji zadań z zakresu zawierania z przetwarzania danych osobowych, w tym realizowania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów,

 3. czasowo dezaktywować dostęp do Serwisu w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw, zabezpieczania i konserwacji Strony internetowej, w tym infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania tworzącego Serwis,

 4. podejmować wszelkiego rodzaju działania zmierzające do utrzymywania ciągłości bezusterkowego funkcjonowania Strony i zabezpieczania Strony przed wszelkimi możliwymi działaniami niepożądanymi.

   

VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.VIII. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH STRONY PRZEZ OPERATORA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach serwisu Operator świadczy na rzecz wszystkich zainteresowanych podmiotów drogą elektroniczną usługi:

a) polegające na umożliwieniu zapoznania się za pomocą interfejsu Serwisu z treściami zamieszczanymi tam przez Operatora, w tym usługi polegające na stworzeniu możliwości zapoznawania się z treścią regulaminu, polityki prywatności, oraz wszelkiego rodzaju ofertami sprzedaży/wynajmu/kupna nieruchomości, w których pośredniczy Operator,

b) polegające na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do wysyłania wiadomości systemowych.

2. Świadczenie przez Operatora usług rozpoczyna się w momencie wejścia przez użytkownika na stronę internetową prowadzoną pod adresem https://nieruchomosci-property.pl, zaś kończy w momencie opuszczenia tej strony przez podmiot.

3. Świadczenie przez Operatora usług korzystania z wiadomości systemowej rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika wypełniania aktywnych formularzy w celu skorzystania z opcji wiadomości systemowej, zaś kończy w momencie, w którym użytkownik zaznaczy aktywne pole „ wyślij” i dane zawarte w wiadomości zostaną przekazane Operatorowi. Kopia wysłanej do Operatora wiadomości, jest przesyłana na podany przez użytkownika w formularzu adres e-mail.

4. Usługi wymienione w punkcie 1 powyżej świadczone są przez Operatora na rzecz Użytkowników nieodpłatnie na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. W razie niewyrażenia przez zainteresowany podmiot akceptacji regulamin, usługi te nie będą mogły być świadczone. Po zaakceptowaniu przez zainteresowany podmiot, może on w dowolnym momencie zrezygnować z bycia beneficjentem usług świadczonych przez operatora.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • Biuro Nieruchomości Karat Property oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Biuro Nieruchomości Karat Property nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie oraz formularzach kontaktowych.

 • Biuro Nieruchomości Karat Property nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A oraz ust. 1 lit B RODO po wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą. Możliwość wyrażenia zgody powstaje w trakcie podania danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez użytkownika zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

 2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Karat Property Sp. z o.o., ul. Żurawia 32/34 lok. 25, 00-515 Warszawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Biuro Nieruchomości Karat Property w celach wymienionych w pkt.b powyżej.

 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@karat.zgora.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 7. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

 8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres property@karat.zgora.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Nadrzędnym celem prowadzonej przez Biuro Nieruchomości Karat Property polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym. Ponadto Biuro Nieruchomości Karat Property zależy na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

 • Biuro Nieruchomości Karat Property zastrzega jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Biuro Nieruchomości Karat Property nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Biuro Nieruchomości Karat Property, doradza, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, doszło do zapoznania z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookie, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku Karat Property doradza z administratorem danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.

 • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Biuro Nieruchomości Karat Property wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter.

 • Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. W każdym czasie użytkownicy Serwisu, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Biuro Nieruchomości Karat Property zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.

 • Biuro Nieruchomości informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 • Serwis Biuro Nieruchomości Karat Property wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, z którego ma dostęp do serwisu. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia.

 • Serwis stosuje pliki cookies w celu:

 • – zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,

 • – dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników,

 • – monitorowania ruchu w serwisie,

 • – zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,

 • – ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,

 • – badania zapisów do newslettera,

 • – integracji z portalem społecznościowym,

 • Biuro Nieruchomści Karat Property informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji może być jednak utrata dostępu do niektórych usług serwisu. Możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji. Szczegółowe informacje o tym jak można zarządzać plikami cookies znajdują się tutaj.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail: biuro@karat.zgora.pl.

 • Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@karat.zgora.pl.

 • Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Biuro Nieruchomości Karat Property zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

 • Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2019 roku.